Disclaimer

Disclaimer

Medische disclaimer

Doelstellingen

Onze website www.natuurgeneeskunstenaar.nl heeft als doel het verstrekken van informatie op het gebied van de door ons aangeboden natuurgeneeskundige therapiën en behandelingen. Deze informatie is nadrukkelijk geen vervanging voor medische zorg en kan dus niet gezien worden als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en overige medische beroepen. Ook is de informatie op deze website niet bedoeld als hulpmiddel voor het stellen van een (zelf-)diagnose. Wel kan deze algemene informatie ingezet worden ter ondersteuning van (het omgaan met) ziektes, medische klachten, behandelingen en bezoek aan onze praktijk.

Medische vragen

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Zelfzorginformatie

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies In een aantal gevallen bevat onze website www.natuurgeneeskunstenaar.nl ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze adviezen mag nooit gezien worden als direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker van www.natuurgeneeskunstenaar.nl.

Onze zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, dient u bij twijfel of aanhoudende c.q. toenemende klachten direct medisch professionele hulp in te roepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op www.natuurgeneeskunstenaar.nl zoekt.

Geneesmiddelen

Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen. Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:

  • De bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen
  • Zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd
  • Een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden
  • Waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

Aansprakelijkheid Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.natuurgeneeskunstenaar.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Tom Daniëls, www.natuurgeneeskunstenaar.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.natuurgeneeskunstenaar.nl of andere websites en bronnen waarnaar binnen/vanuit www.natuurgeneeskunstenaar.nl wordt verwezen.

Comments are closed.